Xander - Files 5.2.2

Xander - Files 5.2.2

Xender app - Files – Freeware – Android iPhone Windows Mac
This an app for sharing anything anytime anywhere without any wireless networks with computers and pc and also laptops. You only want to create an account first and then you can share files

Tổng quan

Xander - Files là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Xender app - Files.

Phiên bản mới nhất của Xander - Files là 5.2.2, phát hành vào ngày 09/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012.

Xander - Files đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iPhone/Windows/Mac.

Xander - Files Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Xander - Files!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản