Xander - Files 5.2.2

Xander - Files 5.2.2

Xender app - Files - Freeware
This an app for sharing anything anytime anywhere without any wireless networks with computers and pc and also laptops. You only want to create an account first and then you can share files

Tổng quan

Xander - Files là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Xender app - Files.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Xander - Files là 5.2.2, phát hành vào ngày 09/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 5.2.2, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Xander - Files đã yêu cầu một trong Android/iPhone/Windows/Mac hệ điều hành để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Xander - Files Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Xander - Files!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Xander - Files cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản